Generální shromáždění

 


 1. Generální shromáždění je nejvyšším orgánem ČSNMT. Právo účasti na něm a právo volit mají všichni individuální
  členové a vždy jeden zástupce kolektivního člena. Generálního shromáždění se mohou účastnit i pozvaní hosté, zástupci
  sdělovacích prostředků a členové jiných společností, s nimiž má ČSNMT uzavřené dohody o spolupráci.
 2. Generální shromáždění je usnášeníschopné, pokud se ho zúčastní alespoň 25% z celkového počtu individuálních členů a
  zástupců kolektivních členů. V takovém případě může rozhodovat i o otázkách, které nebyly v původně ohlášeném
  programu. Pokud v čas zahájení Generálního shromáždění není GS usnášeníschopné, může Řídicí výbor svolat Náhradní
  generální shromáždění, které se smí usnášet pouze o bodech, uvedených v pozvánce a je usnášeníschopné při libovolném
  počtu účastníků.
 3. Generální shromáždění:

  • schvaluje stanovy ČSNMT, jejich změny a doplňky.
  • schvaluje jednací a volební řády
  • schvaluje roční rozpočet společnosti
  • schvaluje rámcový program činnosti na další období
  • volí statutární orgány ČSNMT na funkční období 4 let. Opětovné zvolení je možné.
  • volí další členy řídicího výboru na funkční období 4 let. Opětovné zvolení je možné.
  • volí členy kontrolní komise na funkční období 4 let. Opětovné zvolení je možné.
  • schvaluje zprávu o činnosti za uplynulé období
  • schvaluje zprávu o hospodaření za uplynulé období, stejně jako účetní závěrku, pokud se její sestavení vyžaduje a rozhoduje o hospodářském výsledku za uplynulé účetní období. Při rozhodování o hospodářském výsledku je generální shromáždění povinno respektovat zásady, uvedené v Článku 22 bod 2
  • schvaluje zprávu kontrolní komise
  • zakládá pobočky ČSNMT v regionech
  • stanovuje výši členských příspěvků individuálních a kolektivních členů
  • přijímá usnesení, jež je závazné pro výkon funkce řídicího výboru na další období
  • rozhoduje o zániku ČSNMT a způsobu majetkového vyrovnání po zániku
 4. Generální shromáždění je svoláváno řídicím výborem jedenkrát ročně, obvykle v měsíci květnu. Je zpravidla spojeno s
  pořádáním mezinárodní konference.
 5. Řídicí výbor svolá generální shromáždění v mimořádném termínu, pokud o to požádá alespoň jedna třetina členů.
 6. O průběhu generálního shromáždění se pořizuje záznam.
 7. Jednání generálního shromáždění se řídí schváleným jednacím řádem. Program jednání schvalují účastníci generálního
  shromáždění.

 

Zpět