Jak se stát členem

Členem sekce nanotechnologie a nanomateriálů České společnosti pro nové materiály a technologie (ČSNMT) se může stát právnická nebo fyzická osoba, která má bydliště (sídlo) v České republice a souhlasí se stanovami ČSNMT, neboť člen nanosekce se stává současně členem ČSNMT.

Individuálními členy mohou rovněž být fyzické osoby jiné státní příslušnosti. Podmínkou individuálního členství je dovršení věku 18 let.

Členství v nanosekci ČSNMT vzniká:

registrací podané přihlášky sekretariátem společnosti a zaplacením členských příspěvků na běžný rok. O členství vydává sekretariát potvrzení. Členství se každoročně obnovuje zaplacením členských příspěvků do 31. března běžného roku.

Členství v nanosekci ČSNMT zaniká:

 • oznámením člena o ukončení členství
 • smrtí individuálního člena nebo zánikem kolektivního člena - firmy či instituce
 • vyloučením člena z nanosekce ČSNMT ze závažných důvodů (závažným důvodem pro vyloučení je neplacení členských příspěvků po dobu přesahující 12 měsíců po termínu placení příspěvků na běžný rok (31.3.) a rovněž závažné porušení stanov společnosti); O vyloučení rozhoduje řídící výbor společnosti hlasováním. Pro vyloučení se musí vyslovit nadpoloviční většina přítomných členů usnášení schopného výboru. Proti vyloučení se může člen odvolat k nejvyššímu orgánu společnosti - generálnímu shromáždění členů. Vyloučený se nemůže znovu stát členem nanosekce ČSNMT dříve než za dva roky.

Proč se stát členem nanosekce ČSNMT?

Výhody členství v nanosekci ČSNMT

 • adresář členů nanosekce a celé ČSNMT podle oborů činnosti
 • informace o akcích v oblasti nanomateriálů a nanotechnologií
 • možnost zapojení do organizace konferencí a dalších akcí pořádaných nanosekcí ČSNMT
 • seznamování členů s novinkami v oboru nanomateriálů a nanotechnologie
 • informace o možnostech vzdělávání v oblasti nanotechnologie
 • možnost získání nových mezinárodních kontaktů a navázání spolupráce ve výzkumu a vývoji se zahraničními partnery
 • podpora při získávání prostředků na projekty výzkumu a vývoje

Práva individuálních členů:

 • podílet se na všech formách činnosti nanosekce ČSNMT
 • využívat členské výhody
 • volit a být volen do příslušných orgánů a odvolávat se k nim
 • podávat návrhy a hlasovat o návrzích podávaných jinými členy
 • být informován o všech aktivitách nanosekce ČSNMT
 • využívat informační, poradenské, expertizní a další služby poskytované nanosekcí ČSNMT

Povinnosti individuálních členů:

 • dodržovat stanovy společnosti ČSNMT
 • platit řádně, včas a ve stanovené výši členské příspěvky
 • řádně vykonávat svěřené funkce a úkoly
 • hájit zájmy a poslání společnosti

Členské příspěvky v roce 2010

Individuální členové:

 • Studenti:
  Kč 30,-
  C
 • Senioři:
  Kč 30,-
  C
 • Ostatní, výdělečně činní:
  Kč 200,-
  C

Kolektivní členové:

 • Instituce (neziskové organizace, školy apod.)
  Kč 2 000,-
  C
 • Firmy (s.r.o.,a.s.,v.o.s., podnikající fyzické osoby s IČO i bez)
  C
 • a) do 1 000 zaměstnanců
  Kč 4 000,-
  C
 • b) od 1001 do 5000 zaměstnanců
  Kč 7 500,-
  C
 • c) nad 5000 zaměstnanců
  Kč 20 000,-
  C

Přihláška do nanosekce ČSNMT pro zájemce o členství v České společnosti pro nové materiály a technologie

Zpět