Řídící výbor

Sekci nanotechnologie a nanomateriálů České společnosti pro nové materiály a technologie vede řídicí výbor.

Řídicí výbor pracuje v tomto složení:

Vedoucí sekce:
Ing. Jiřina Shrbená Inova Pro, s.r.o.
Členové:
prof. Ing. Václav Bouda, CSc. Elektrotechnická fakulta ČVUT v Praze
prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc. Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, TU v Liberci
prof. Ing. Eduard Hulicius, CSc. Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha
doc. RNDr. Jitka Kubátová, CSc.
Technologické centrum AV ČR, Praha
RNDr. Michael Solar, CSc. Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze
doc. Ing. Karel Šperlink, CSc. Asociace inovačního podnikání ČR
Zpět