Laureáti ceny ČSNMT

Česká společnost pro nové materiály a technologie (ČSNMT) se rozhodla udělovat každoročně Cenu ČSNMT občanům České republiky jako ocenění jejich celoživotní úspěšné práce v oblasti nauky o materiálech a materiálového inženýrství. Udělování Ceny ČSNMT se řídí zvláštním statutem a návrhy posuzuje hodnotitelská komise.

2001.gifCena ČSNMT za rok 2001 byla udělena Prof. Ing. Petru Zunovi, CSc.

Byla tak oceněna jak jeho odborná kariéra tak jeho zásluhy o naší společnost. Profesor Zuna se narodil 21.3.1941 v Praze a v současné době je děkanem Fakulty strojní ČVUT v Praze. Věnuje se zejména metalografii, elektronvé mikroskopii a rekrystalizačním procesům.

Jeho profesní kariéra je svázána se strojní fakultou ČVUT v Praze. Po jejím absolvování v roce 1963, na ní působil jako pedagogický asistent (1963 - 66), odborný asistent (1966 - 88) a docent (1989 - 91). V letech 1991 -97, stejně jako v současné době, byl děkanem Fakulty strojní; v letech 1997 pak zastával funkci rektora ČVUT a předsedy Vědecké rady ČVUT. Od roku 1989 byl členem předsednictva Akademické rady, od roku 1990 předseda Akademického senátu. Samostatné přednášky na Fakultě strojní měl od roku 1976, externě působil na PF UK a MFF UK od roku 1979. V roce 1976 byl přijat do Čs. vědecké společnosti pro nauku o kovech při ČSAV.

Působil jako člen předsednictva Grantové agentury ČR. Nyní působí jako předseda Vědecké rady ÚJV Řež, člen VR ČVUT, předseda VR FS ČVUT, člen Vědecké rady AV ČR a VR FSI VUT Brno., prezident Inženýrské akademie ČR a člen Ruské inženýrské akademie a předseda programu Kontakt.

Aktivně se podílel jako člen přípravných výborů a předsednictev na organizování řady mezinárodních konferencí. Tradičně působí jako odborný garant konferencí „Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Je člen redakční rady časopisu Technik a MM Průmyslového spektra.

Prof. Petr Zuna je zakládajícím členem ČSNMT a v současnosti je viceprezident společnosti. Je rovněž členem ASM International Czech Chapter, člen společnosti pro vědy a umění USA, člen IGIP (zlatá medaile); nositel Medaile MŠMT I. stupně a pamětní medaile Českého svazu bojovníků za svobodu. Bohatá je i jeho publikační činnost.

2001.jpg

Zpět