Laureáti ceny ČSNMT

Česká společnost pro nové materiály a technologie (ČSNMT) se rozhodla udělovat každoročně Cenu ČSNMT občanům České republiky jako ocenění jejich celoživotní úspěšné práce v oblasti nauky o materiálech a materiálového inženýrství. Udělování Ceny ČSNMT se řídí zvláštním statutem a návrhy posuzuje hodnotitelská komise.

Cena ČSNMT za rok 2005 byla udělena

  • prof. RNDr. Pavlu Lukáčovi, DrSc.,
  • prof. Ing. Luďku Ptáčkovi, CSc.

Charakteristika nositelů Ceny ČSNMT:

V roce 2005 komise pro ceny ČSNMT navrhla dva kandidáty, ktré řídící výbor potvrdil. Prezident společnosti mohl tak broušený pohár předat jak Prof. RNDr. Pavlu Lukáčovi, DrSc., tak i Prof. Ing. Luďku Ptáčkovi, CSc. Zatímco Prof. Pavel Lukáč se ve svém vystoupení ohlédl za svou odbornou kariérou, Prof. Luděk Ptáček si připravil přednášku o rozboru etruských šperků.

prof. RNDr. Pavel Lukáč, DrSc.

P5250028.JPG

Prof. RNDr. Pavel Lukáč, DrSc. se narodil v roce 1935 v Novém Klenovci. Od roku 1958 až dosud je zaměstnán na MFF UK, postupně jako asistent, odborný asistent, docent a profesor. V letech 1973 až 1992 byl vedoucím Katedry fyziky kovů, kterou založil a určil její vědecké zaměření. V období 1985 až 1990 byl děkanem MFF UK.
Od roku 1958 se podílí na výuce pro posluchače MFF UK a PřF UK. Od roku 1960 přenáší jak pro základní studium fyziky, tak pro zaměření fyzika pevných látek. Zavedl celou řadu nových předmětů (a přednášel) jako např. Mechanické vlastnosti pevných látek, Poruchy krystalů, Fyzika kovů, Dislokace v pevných látkách, Moderní problémy fyziky materiálů a Nové materiály a technologie. Přednášky stále inovuje. Přes 30 let vedl Seminář fyziky kovů, v rámci kterého přednášela cela řada významných naších a zahraničních vědeckých pracovníků. Byl vedoucím (školitelem) 29 aspirantů a doktorantů, vedl 30 diplomových prací. Je spoluautorem 5 vysokoškolských učebnic a autorem či spoluautorem 4 skript. Redigoval 13 sborníků věnovaných experimentálním metodám ve fyzice pevných látek. V letech 1999 až 2002 působil jako profesor na Technische Universität Clausthal. Vědecká činnost je zaměřena na komplexní studium mechanických a fyzikálních vlastností kovových materiálů. V minulosti to bylo především studium deformačního a substitučního zpevnění hexagonálních kovů v širokém teplotním intervalu 1,5 až 400 K a identifikace tepelně aktivovaných procesů. Vytvořil model deformačního zpevnění hexagonálních kovů a slitin s nízkým bodem tání. V současnosti je to především 1) studium mikrostruktury a fyzikálních vlastností hořčíku, hořčíkových slitin a kompozitů;. 2) studium plastických nestabilit - dvojčatění a Portevinův Le Chatelierův jev a 3) studium deformačního chováni a útlumu kovových materiálu se submikrostrukturou a nanostrukturou.
Publikoval jako autor a spoluautor více něž 380 vědeckých článků, převážně v mezinárodních časopisech. Měl kolem 100 příspěvků na mezinárodních konferencích, z toho 21 zvaných přednášek. Řešitel či spoluřešitel 14 grantů v České republice a spoluřešitel 1 německo-českého, 5 rakousko-českých, 2 francouzko-českých a 1 americko-českého grantu. Mezinárodní spolupráce: Technische Universität Clausthal.(Prof. Dr. B.L: Mordike, Prof. Dr. W. Riehemann), GKSS Forschungszentrum GmbH, Geesthacht (Prof. Dr. K.U. Kainer) a Department of Materials Science and Mechanical Engineering, University of Southern California (Prof. Dr. T.G. Langdon). Další aktivity: Byl předsedou 10 mezinárodních konferencí a členem vědeckých výborů 18 mezinárodních konferencí. Členem redakčních rad časopisů: Key Engineering Materials, Kovové materiály, Acta Universitatis Carolinae, Materiálové inžinierstvo; předtím Europhysics Letters a Československý časopis pro fyziku. Je členem Jednoty českých matematiků a fyziků, členem Vědecké společnosti pro nauku o kovech - místopředseda hlavního výboru a Evropské akademie věd.
Cenou ČSNMT byl v roce svého životního jubilea poctěn za dlouhodobou úspěšnou odbornou a pedagogickou činnost, práci v řídícím výboru České společnosti pro nové materiály a technologie a dlouholeté členství ve Výkonném výboru FEMS, kde zastupuje české zájmy.

prof. Ing. Luděk Ptáček, CSc.

P5250030.JPG

Prof. Ing. Luděk Ptáček, CSc. se narodil v roce 1935 ve Svratce, okr. Žďár nad Sázavou. Působí v Ústavu materiálových věd a inženýrství, Odbor kovových materiálů, Fakulty strojního inženýrství, VUT v Brně.
V roce 1941 nastoupil povinnou školní docházku na obecné škole ve Svratce, v roce 1945 pokračoval na měšťanské škole, kterou ukončil v r. 1950. V tomtéž roce vstoupil na gymnázium v Poličce. Středoškolské studium zakončil v roce 1953 vykonáním maturitní zkoušky. V letech 1953 a 1954 pracoval na Poldině Huti SONP Kladno v zápustkové kovárně jako dělník. Odtud nastoupil v roce 1954 vysokoškolské studium na strojní fakultě Českého vysokého učení technického v Praze. Po čtyřletém studiu v Praze přešel na slévárenskou specializaci energetické fakulty VUT v Brně, kde v roce 1959 zakončil studium složením státní závěrečné zkoušky a obhájením diplomní práce. Od roku 1958 byl zaměstnán jako asistent asistent u profesora F. Píška na katedře nauky o materiálu FS, nejprve (během studia) na poloviční pracovní úvazek. Od roku 1959 (v rámci umístěnkového řízení) pak na plný úvazek až do roku 1963, kdy je přeřazen na funkci odborného asistenta. V roce 1984 byl jmenován docentem pro obor Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálu. Habilitační práci obhájil na téma "Studium slitiny AlZn4Mg1 jako matričního kovu pro vláknová kompozita". Půlroční vojenskou službu absolvoval v letech 1960 a 1961 v Plzni. V letech 1961 až 1964 absolvoval šestisemestrální postgraduální kurz "Fysika pevných látek" na Matematicko-fyzikální fakultě University Karlovy v Praze. V roce 1976 zakončil vědeckou aspiranturu obhájením kandidátské disertační práce. V roce 1991 byl ustanoven do funkce vedoucího katedry nauky o materiálu, po zřízení ústavu materiálového inženýrství se stal vedoucím odboru nauky o materiálu. V této funkci pracuje dodnes. V roce 1993 byl jmenován mimořádným profesorem Vysoké školy inženýrské v Opole v Polsku. Během působení na škole byl pověřen vybudováním laboratoří nedestruktivní kontroly materiálu a laboratoří rentgenové strukturní analýzy. Podílel se na projektu, zřízení a činnosti Ústředního defektoskopického střediska ministerstva školství, které delší dobu vedl. Po celou dobu pedagogické praxe spolupracoval se strojírenskými podniky, výzkumnými ústavy i ústavy AVČR.
V současné době je vedoucím řešitelských týmů grantových úkolů na téma "Výroba, struktura a vlastnosti superlehkých slitin". Řešil řadu expertizních a vývojových problémů pro průmyslové závody doma i v zahraničí. Byl vedoucím a spoluřešitelem dvanácti státních, fakultních a rezortních výzkumných úkolů vypracoval koncepci čtyřsemestrálních kursů celoživotního vzdělávání "Nedestruktivní zkoušení materiálu a výrobků" a vedl šest běhů těchto kursů. Je autorem koncepce, zřízení a vedení Ústředního defektoskopického střediska ministerstva školství a koncepce, zřízení a vedení studijního oboru "Materiálové inženýrství" na katedře nauky o materiálu FS VUT. Působí jako školitel doktorandského studia a má za sebou bohatou publikační činnost - celkem 132 publikací, zejména je nutno vyzdvihnout spoluautorství na dvou celostátních knihách o Zkoušení materiálu a nové knihy Nauka o materiálu 1 a 2. je člen vědeckých společností ČSNMT, ČNDT a České slévárenské společnosti.
Cenu v roce svého významného životního jubilea obdržel za úspěšnou pedagogickou a odbornou činnost, dlouholeté členství v řídicím výboru České společnosti pro nové materiály a technologie. V r. 1997 založil Klub ČSNMT při VUT v Brně a až dosud je jeho předsedou.

P5250034.JPG

Zpět