Laureáti ceny ČSNMT

Česká společnost pro nové materiály a technologie (ČSNMT) se rozhodla udělovat každoročně Cenu ČSNMT občanům České republiky jako ocenění jejich celoživotní úspěšné práce v oblasti nauky o materiálech a materiálového inženýrství. Udělování Ceny ČSNMT se řídí zvláštním statutem a návrhy posuzuje hodnotitelská komise.

Cena ČSNMT za rok 2007 byla udělena prof. Ing. Josefu Steidlovi, CSc..

PMG_0021.JPG

Prof. Ing. Josefu Steidl, CSc. se narodil 1942 v Praze. Od roku 1998 pracuje jako vedoucí Ústavu materiálového inženýrství FS ČVUT v Praze.

 

Vzdělání:

  • 1964 Ing. chemie, VŠCHT Praha, specializace zpracování plastů
  • 1980 CSc., ČVUT v Praze, obor fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálů
  • 1993 Docent, ČVUT v Praze, obor nauka o materiálu

Odborná praxe

  • 1964-66 Průmysl. Československé závody gumárenské a plastikářské, technolog
  • 1966-69 Aplikovaný výzkum. Závody elektrotepelných zařízení Praha, výzkumný pracovník v oblasti svařování plastů
  • 1969-dosud Vědecko - pedagogická činnost. FS ČVUT v Praze, obor materiálové vědy a inženýrství

Prof. Steidl je dlouholetým členem České společnosti pro nové materiály a technologie (ČSNMT) a členem jeho řídícího výboru. Na půdě ČSNMT zastupuje materiálové zaměření "Plasty a Kompozity" a ve svých aktivitách výrazně přispívá ke stmelení odborníků z oblasti kovových a polymerních materiálů. Je známým popularizátorem progresivních nekovových materiálů, množství jeho článků bylo publikováno v časopisech Technik, MM Průmyslové spektrum i v Technickém týdeníku. Ve svých veřejných vystoupeních uplatňuje a šíří myšlenky ČSNMT o významu nových materiálů a technologií pro budoucí rozvoj techniky. Každoročně je členem přípravného výboru mezinárodních konferencí Plasty - konstrukční materiály nebo Vstřikování plastů, na jejichž organizaci ČSNMT spolupracuje. Aktivně rozvíjí činnosti vedoucí k širšímu uplatnění plastů a kompozitů ve strojírenství a v tomto směru se věnuje také osvětě. Je autorem dvousemestrového kurzu celoživotního vzdělávání "Plasty a kompozity ve strojírenství". Věnuje se i problematice vlivů nových materiálů na životní prostředí, je např. spoluautorem českého i evropského patentu řešícího recyklaci automobilových plastů. Spolupráce v oblasti plastů a kompozitů rozvíjí na mezinárodní úrovni a jako odborná autorita je i v zahraničí přijímán. Vyzvané přednášky měl na řadě mezinárodních konferencí a jako vedoucí sekce působil např. na "Global Plastics Environmental Conference" v Detroitu v r. 2003 a v Atlantě v r. 2004, na mezinárodní konferenci o svařování a spojování materiálů ICWJM v Cuscu ( Peru, 2007) a SAMPE Europe (Paříž, 2007). Je členem zahraničních společností Society of Plastics Engineers (SPE, USA), Society for the Advancement and Process Engineering (SAMPE), USA. Působí v ediční radě časopisu "Nanotechnology Perceptions", nakl. Collegium Basilea, Švýcarsko.

V letech 2004 - 2006 byl předsedou oborové komise "Technické vědy" GA ČR, předtím byl předsedou podoborové komise 106 GA ČR, a je i nadále jejím členem. Pravidelně působí v expertních týmech , v minulých letech byl význačným zástupcem ČR v panelech "Chemistry" a "Engineering" pro programy Evropské komise Marie Curie Fellowships, dále v programech ISTC a STCU. Je členem vědeckých rad Fakulty strojní ČVUT v Praze a Fakulty chemické technologie VŠCHT Praha. Dále je předsedou oborové rady "Materiálové inženýrství" na ČVUT a členem oborových rad na ZČU v Plzni a TU v Liberci. V pedagogické činnosti se zasloužil zejména o koncepci předmětů "Nekovové materiály" a "Kompozity", které sám přednáší. V tomto roce dovršil věku 65 let.
V počátcích vědecké a výzkumné činnosti (od r. 1969) se věnoval využití rentgenové difrakce pro studium struktury polymerů, tehdy jeho pracoviště patřilo k jedním z mála u nás, které se experimentální metodikou v oblasti plastů zabývalo. Později se v rámci řady státních výzkumných úkolů zabýval mechanismy porušování a studiem vztahů mezi strukturou a lomovým chováním polymerních a kompozitních materiálů. Po mnoho let , až do r. 1989 byl zapojen do výzkumu nových konstrukčních polymerů vyvíjených v rámci k.p. Chemopetrol (např. polyfenylenoxid, vstřikovací typ alkalického polyamidu, PET pro vstřikování apod.). Po r. 1990 byl řešitelem nebo spoluřešitelem řady grantů zaměřených na polymery a kompozity, ale i na biomedicínskou problematiku. V r. 1997 spoluzakládal v rámci grantu MŠ Centrum pro kompozitní materiály a konstrukce (FS ČVUT, Kloknerův ústav ČVUT a VZLÚ), na jehož činnosti se dodnes každoročně podílí. V současné době řeší grantové úkoly se zaměřením např. na termoplastové nanokompozity (GA ČR), použití uhlíkových kompozitů na díly vysokorychlostních obráběcích strojů (grant EC, 6. RP) nebo na studium materiálů vhodných pro aplikaci metod Rapid prototyping pro tzv. personalizovanou výrobu (grant EC, 6. RP). Je autorem nebo spoluautorem více než 100 publikačních výstupů, převážně zahraničních, 20 vědecko-výzkumných zpráv, 40 průmyslových zpráv, několika učebnic a Lexikonu technických materiálů (Verlag Dashöfer).

Zpět