Laureáti ceny ČSNMT

Česká společnost pro nové materiály a technologie (ČSNMT) se rozhodla udělovat každoročně Cenu ČSNMT občanům České republiky jako ocenění jejich celoživotní úspěšné práce v oblasti nauky o materiálech a materiálového inženýrství. Udělování Ceny ČSNMT se řídí zvláštním statutem a návrhy posuzuje hodnotitelská komise.

Cena ČSNMT za rok 2008 byla udělena Prof. Ing. Jiřímu Kliberovi, CSc..

IMG_0019a.JPG

Prof. Ing. Jiří Kliber, CSc., se narodil v roce 1943 v Ostravě-Vítkovicích. Pracuje na katedře tváření materiálu, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB-TU Ostrava.

Vzdělání

Absolvoval hutnickou fakultu VŠB v roce 1966, vědeckou hodnost CSc. získal v roce 1980, v roce 1991 obhájil habilitační práci a byl jmenován docentem a v roce 1997 profesorem.

Odborná praxe

Nastoupil v roce 1966 jako technolog na úpravně studené válcovny závodu 2 ve Vítkovicích. V letech 1970 až 1975 byl svářečským technologem v kotlárně závodu 6 a častým účastníkem montáží kulových nádrží v zahraničí. V roce 1975 uspěl v konkursu na místo odborného asistenta na katedře tváření kovů hutnické fakulty VŠB a již 33 let je nepřetržitě na této katedře. Od roku 2000 je vedoucím katedry tváření materiálu.

Je dlouhodobým členem řídicího výboru České společnosti pro nové materiály a technologie a předsedou ASM International Czech Chapter. V roce 2008 se dožívá životního jubilea 65 let. Má zásluhy o zajišťování české účasti na mezinárodní konferenci mladých odborníků Juniormat. Mnohokrát vedl české delegace na tuto akci. Je hlavním zástupcem ČSNMT při organizaci mezinárodních konferencí METAL. Za jeho dlouhodobou činnost ve prospěch ČSNMT a jako ocenění jeho vědecké práce je navrhován na Cenu ČSNMT pro rok 2008.

Od roku 1975 se podílí na výuce předmětů v oblasti tváření materiálu. 30 let přednášel obecný předmět pro nespecialisty na fakultě a to Tváření kovů. Pro tento předmět napsal skripta Základy tváření kovů. Mimo to cvičil v dalších předmětech a v poslední době, cca 15 let, postupně přebíral základní teoretické předměty katedry, a to Teorie tváření kovů a Plasticita (dnes nazvaná Fyzikální teorie plasticity). Přednáší také Termomechanické procesy tváření. Podílel se na dalších skriptech pro cvičení studentů. V přednáškách se snaží o inovaci na základě nových zkušeností, které získává z článků ve sbornících konferencí v zahraničí, na kterých je osobně účasten. Napsal 6 syllabů pro různé kurzy zvyšování kvalifikace ve válcovnách a kovárnách v rámci České republiky. V různých obdobích byl členem senátu FMMI, je ve státnicové a doktorské komisi, členem vědecké rady FMMI a 3 roky byl členem Rady vysokých škol. Byl členem vědecké rady Wydzialu Zarzadzania Politechniki Czestochowskiej od 1998 do 2005 a přednášející na téže Politechnice (jeden předmět v jednom semestru).
Byl a je školitelem 8 doktorandů, (5 ukončilo) a za 33 let působnosti na katedře tváření materiálu vedl 92 diplomových prací. Je oponentem řady doktorských prací.
Jeho specializací je teorie tváření, plasticita a zpevňování a uzdravování materiálu při plastické deformaci, metalurgická tvařitelnost a vývoj struktury během tváření, řízené tváření a ochlazování, energosilové parametry deformace, laboratorní plastometrická a počítačová simulace tvářecích procesů. Podařilo se mu získat grant MŠMT a společně na katedře se spolupracovníky vybudoval počítačovou laboratoř pro simulaci tvářecích procesů vybavenou moderními 3D programy. Jeho nejužší specializací je problematika rekrystalizace a zotavování materiálu v průběhu a po plastické deformaci a matematické stanovení stupně změkčení X. Podílel se na řešení řady projektů od grantové agentury přes MŠMT (Infra,..) až k MPO, kde v každém z posledních 7 let byl spoluřešitelem několika projektů (Třinec, ArcelorMittal). Publikoval přes 320 článků, na 42 mezinárodních konferencích měl příspěvek ve světovém jazyce.
Jako člen výboru ČSNMT má zásluhu na organizaci a vedení zájezdů doktorandů z ČR na konference FEMS Junioreuromat, které se každé 2 roky pořádají ve Švýcarsku. Podílel se aktivně na organizaci většiny konferencí "Metal" a na řadě jiných byl ve výborech, vedl sekce apod. Od roku 2004 je spolugarantem této konference. Je členem výboru konferencí Forming, TherTechForm, v některých letech také Komplastech (Polsko). Má živé kontakty na pracoviště v Polsku od Katowic po Krakow a protože v letech 1977-78 byl na roční stáži na University of Sheffield stále udržuje s touto universitou kontakt. Rovněž tak má podepsanou spolupráci s Univerzitou v Doněcku na Ukrajině. Je členem redakční rady časopisu Metalurgija-Metallurgy (Chorvatsko).
Je členem Vědecké společnosti pro nauku o kovech. 3 roky byl členem Rady vysokých škol. Od roku 2002 je členem komise POK 106 grantové agentury ČR a v letech 2003-2006 byl předsedou této komise a členem OK 01. Je členem AIKW (Arbeitsgemeinschaft Internationaler Kalibreure und Walzwerksingenieure) a členem International Union of Machine Builders.

Zpět