Cena ČSNMT 2011

Komise pro udělování ceny ČSNMT navrhla v roce 2011 na cenu ČSNMT 2011 Ing. Otakaru Brennerovi, CSc. Řídící výbor tento návrh jednomyslně potvrdil.

Ing. Otakar Brenner, CSc. se narodil 15. 11. 1944 v Praze. Pracuje v SVÚM a.s., Praha.

Vzdělání a odborná praxe:
V letech 1959 – 1963 studoval na Střední průmyslové školy chemické v Praze v Křemencově ulici. V letech 1963 – 1968 studoval na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze na fakultě anorganické technologie. V posledních dvou letech na této škole se specializoval na obor materiálového a korozního inženýrství na tehdejší katedře Chemické technologie kovů (dnešní Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství). V té době vedl tuto katedru nezapomenutelný skvělý člověk profesor Josef Koritta a Ing. Brenner se považuje za jeho žáka. Studium na této katedře ovlivnil výrazným způsobem jeho další odbornou kariéru. Přednášky profesora Koritty v oblasti materiálového inženýrství, docenta France v oblasti korozního inženýrství a Ing. Beránka v oblasti metalurgie položily základy pro jeho další vědeckou práci a její návaznost pro spolupráci s průmyslovou oblastí. Diplomovou práci obhájil na téma „Vznik a růst krystalů v systému slitin AlSi12". Po ukončení studia na VŠCHT na doporučení profesora Koritty nastoupil Ing. Brenner na tehdejší špičkové prestižní pracoviště do Státního výzkumného ústavu materiálu (SVÚM) v Praze do oddělení korozivzdorných a žáruvzdorných materiálů. V tomto ústavu s výjimkou let 1997 – 2003 pracuje dodnes. V roce 1980 vypracoval kandidátskou disertační práci na téma „Vliv deformace za studena na vlastnosti austenitických korozivzdorných ocelí používaných pro stavbu tlakových nádob“, kterou obhájil na Strojní fakultě ČVÚT a získal titul CSc.

Popis vědecké, výzkumné a jiné činnosti
Ing. Otakar Brenner, CSc. pracuje v oblasti materiálového a korozního inženýrství, zvláště se specializoval na problematiku korozivzdorných ocelí a slitin.
Svou odbornou činnost v prvních letech na SVÚM začal výzkumem, v té době, nových progresivních korozivzdorných austenitických ocelí s velmi nízkými obsahy uhlíku, využití vyšší smluvní meze kluzu a deformačního zpevnění těchto ocelí a jejich zavedení do průmyslového použití, především pro stavbu tlakových nádob.
Řešil společně s průmyslovými závody rozsáhlý výzkum speciálních korozivzdorných ocelí pro zařízení na výrobu močoviny (UREA GRADE). Účastnil se v té době unikátního výzkumu a zavedení korozivzdorné žáropevné austenitické oceli typu 316H pro energetická zařízení pracující za vyšších parametrů, ve kterém Zpravodaj ČSNMT Číslo 26 – červen 2011 řešil problematiku korozního praskání za napětí.
V oblasti vysokoteplotní koroze se zabývá zkoušením žáruvzdorných ocelí na vzduchu a v různých plynných prostředích za vysokých teplot a jejich aplikací v průmyslových podmínkách. Zabýval se vývojem 12% žáruvzdorných korozivzdorných ocelí určeným pro využití ve spalinách zemního plynu za vysokých teplot.
Vypracoval metodiku pro hodnocení technického stavu zařízení pro chemický a energetický průmysl pomocí materiálové a korozní analýzy na základě stanovení rizik a jejími vlivy na inspekční a supervizní činnost využitím korozních smyček. Toto hodnocení technického stavu na základě rizik bylo použito v řadě podniků, např. Chemopetrol Litvínov, Česká rafinérská, PARAMO Pardubice, Chemoprojekt.
Ve spolupráci s dalšími partnery se podílel na vzniku jednoho z prvních modelů informačních systémů pro konstrukční a nástrojové materiály a speciální databáze vlastností korozivzdorných ocelí a slitin.
Vedl řadu tehdejších státních úkolů vědecko technického rozvoje a v současné době je řešitelem řady projektů vědy a vývoje. V posledních letech se podílel na řešení řady projektů GA ČR, MPO ČR a MŠMT jako jsou:
- vývoj metodiky zkoušení vysokolegovaných materiálů v superkritické vodě a výzkum
- výzkum korozní chování kovových materiálů při rozkladu organických látek oxidací podkritické a superkritické vodě
- vývoj nových niklových slitin pro použití v prostředí kapalných fluoridů pro jadernou energetiku
- vývoj a využití metod elektrochemického šumu pro monitoring korozního praskání a bodové koroze korozivzdorných ocelí a slitin
- výzkum mechanismů porušování a defektů na životnost součástí provozovaných v náročných podmínkách ( část koroze)
- kovové a organické povlaky teplosměných ploch kotlů pro spalování biomasy pro teploty pod rosným bodem spalin
Kromě velkého množství výzkumných a technických zpráv, publikoval během své výzkumné činnosti řadu článků v tuzemských (cca 90) i zahraničních časopisech (cca 20). V zahraničí publikuje jako autor nebo spoluautor v prestižním časopise Materiál and corrosion (dříve Werkstoffe und Korrosion). Velmi rozsáhlá je jeho poradenská a expertní činnost pro průmysl v oblasti materiálového a korozního inženýrství v různých odvětvích průmyslu. Dále je autorem řady příspěvků na tuzemských i zahraničních konferencích.
V rámci vzdělávání na strojní fakultě ČVÚT se podílí na přednáškách při dalším vzdělávání pracovníků škol a průmyslu, především v oblasti koroze např. ve programech Povrchové úpravy ve strojírenství nebo Evropský svářečský inženýr.Spolupracuje s GA ČR a dalšími organizacemi při hodnocení projektů a programů v oblasti materiálového a korozního inženýrství. Spolupracuje s GA ČR a dalšími organizacemi na hodnocení podaných projektů a programů. Je i pravidelným oponentem průběžného a konečného hodnocení projektů a diplomových a doktorských prací.

Zdůvodnění návrhu
Otakar Brenner je dlouhodobým členem řídicího výboru České společnosti pro nové materiály a technologie a člen dalších materiálových společností. Za jeho dlouhodobou činnost ve prospěch ČSNMT a jako ocenění jeho vědecké práce je navrhován na Cenu ČSNMT pro rok 2011.

Zpět