Statut ceny

Článek 1.

 1. Cena ČSNMT se uděluje občanům České republiky jako ocenění celoživotní úspěšné práce v oblasti nauky o materiálech a materiálového inženýrství
 2. Návrhy na udělení Ceny ČSNMT mohou podávat individuální a kolektivní členové ČSNMT
 3. Návrhy se podávají sekretariátu ČSNMT písemně vždy do 31.3. každého roku ve dvou vyhotoveních
 4. Cena se každoročně uděluje na Generálním shromáždění členů ČSNMT nebo při jiné vhodné příležitosti

Článek 2.

 1. Obsah návrhu:
  1. jméno, příjmení, tituly, rodné číslo, adresa bydliště a zaměstnavatele kandidáta
  2. stručné zdůvodnění návrhu s 20 řádkovou anotací dosažených výsledků
  3. popis vědecké, výzkumné, pedagogické, řídící aj. činnosti kandidáta
  4. odborně zaměřený stručný životopis kandidáta
  5. údaje o navrhovateli
 2. Návrh navrhovatel opatří podpisem (podpisy)

Článek 3.

 1. Návrhy na udělení Ceny ČSNMT hodnotí tříčlenná komise pro Cenu ČSNMT ustavovaná řídícím výborem ČSNMT vždy na dobu dvou let.
  Mandát členů komise může být jen jednou prodloužen na další období.
 2. Hodnotitelská komise se řídí při posuzování úrovně prací především odbornými hledisky.
 3. Hodnotitelská komise si může vyžádat od kohokoliv doplňující informace, stanoviska či posudky
 4. Návrh na udělení Ceny ČSNMT schvaluje řídící výbor ČSNMT tajným hlasováním.
  Rozhodující je dvoutřetinová většina přítomných členů výboru.
 5. Organizační a administrativní práce spojené s činností hodnotitelské komise zajišťuje sekretariát ČSNMT.
 6. Sekretariát ČSNMT vede seznam návrhů a seznam udělených cen.

Článek 4.

 1. Udělení Ceny ČSNMT se stvrzuje diplomem s uvedením plného jména vybrané osoby, názvu ceny a datem udělení. Diplom obsahuje razítko (pečeť) ČSNMT a podpis prezidenta ČSNMT. S diplomem se předává hodnotná věcná cena.
 2. Ocenění Cenou ČSNMT je publikováno v českém i zahraničním odborném tisku.
Ing. Karel Šterlink, CSc.
prezident
1. únor 1998
Zpět